Reglement

Reglement van deelname Ondernemersprijs Oost-Groningen

 • De ondernemer is lid van de Ondernemerskring Oost-Groningen of gevestigd in de gemeente Oldambt en bedrijfsactiviteiten vinden van daaruit plaats.
 • De activiteit moet bekend zijn bij Belastingdienst en zijn ondergebracht onder aparte fiscale eenheid c.q. voldoende afgebakend zijn.
 • 
Beoordeling vindt plaats op basis van nader geformuleerde criteria, die een beoordeling mogelijk maken van (blijvend) succesvol ondernemerschap (persoonskenmerken, ondernemersvaardigheden, de onderneming).
 • 
Er moet voldoende informatie, op verzoek, worden aangeleverd om deze beoordeling te kunnen maken.
 • Nominatie geschiedt door middel van het formulier op de website.
 • De jury kiest uit de inzendingen drie genomineerden voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen. Uit deze drie wordt een winnaar gekozen.
 • Een ondernemer/bedrijf kan zichzelf voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen nomineren of worden genomineerd door een derde.
 • In het geval van nominatie door eigen bedrijf, kan er maar één nominatieformulier worden ingevuld.
 • Om winnaar te kunnen worden is het noodzakelijk dat er voldoende informatie wordt verstrekt en dat de genomineerde aanwezig is bij de gesprekken met de jury.
 • In het geval een ondernemer genomineerd wordt door een derde, dient de genomineerde op verzoek van de organisatie aan te geven of de nominatie geaccepteerd wordt.
 • Finalisten worden geacht aanwezig te zijn bij de uitreiking.
 • Initiatiefnemers, werkgroepleden, juryleden en alle bij de organisatie betrokken personen garanderen geheimhouding van de aangeleverde stukken. Na de wedstrijd worden deze documenten en eventuele kopieën hiervan vernietigd.
 • Na instemming van de genomineerde met de nominatie voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen, geeft de genomineerde toestemming aan de organisatie van de Ondernemersprijs Oost Groningen tot het verstrekken van zijn/haar naam, bedrijfsnaam en zakelijke internet- en adresgegevens aan sponsoren van de Ondernemersprijs Oost-Groningen met als doel door deze rechtstreeks benaderd te kunnen worden voor zakelijke doeleinden.
 • Met de aanvaarding van de nominatie geeft de genomineerde toestemming aan de organisatie van de Ondernemersprijs Oost-Groningen ten behoeve van publiciteit voor de prijs zijn/haar naam en bedrijfsnaam te gebruiken en een korte typering te geven van de deelnemer en zijn/haar bedrijf en bedrijfsactiviteiten.
 • De organisatie zal alle, haar ter beschikking gestelde informatie met zorgvuldigheid behandelen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van misbruik en diefstal van de haar door de deelnemers ter beschikking gestelde informatie noch voor schade als gevolg van gebruik van deze informatie voor de organisatie en voor publicitaire doeleinden van de prijs.
 • Eventuele persberichten met informatie over de genomineerde bedrijven worden ter kennisname aan de betrokkenen verstuurd. Indien tijdig aan de organisatie doorgegeven zullen onjuistheden hierin worden gecorrigeerd.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misinterpretaties door journalisten of het openbaar worden van informatie die betreffende journalist anderszins met dit persbericht als basis heeft weten te achterhalen.
 • De organisatie en de juryleden behandelen alle stukken met zorg en discretie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, diefstal en/of het op enige wijze teniet of verloren gaan van de nominatieformulieren met bijlagen, noch voor het publiek worden van de inhoud hiervan.
 • Inzenders hebben geen recht op teruggave van de door hen ingezonden nominatieformulieren en eventuele bijlagen.
 • De genomineerden verbinden zich tot het verlenen van medewerking aan publiciteit rond de Ondernemersprijs Oost-Groningen en zijn bereid een testimonial te verstrekken voor de volgende uitverkiezing.
 • Het achterhouden van informatie en/of het bewust verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting of diskwalificatie van de betreffende deelnemer.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie van de Ondernemersprijs Oost-Groningen beslissings bevoegd.
 • De drie genomineerden voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen krijgen een terugkoppeling van de bevindingen van de jury. Een toelichting kan worden gevraagd, maar hierover wordt niet gediscussieerd of gecorrespondeerd.
 • Iedere deelnemer conformeert zich aan de voorwaarden van de Ondernemersprijs Oost-Groningen.
 • Sponsoren mogen gebruik maken van de adressen van de deelnemers.
 • De uitreiking van de Ondernemersprijs Oost-Groningen vindt, eenmaal in de twee jaar, in principe plaats op de tweede donderdag in februari van het betreffende jaar. De locatie van de prijsuitreiking wordt tijdig bekend gemaakt.
 • Bij twijfel beslist de organisatie.
 • Het staat de organisatie van de Ondernemersprijs Oost-Groningen vrij om wijzigingen in de reglementen door te voeren.